*דואר אלקטרוני או טלפון שדות חובה
כניסה לאזור האישי
עמוד הבית אודות בנק חברתי למה להצטרף איך להצטרף חדשות צור קשר Русский
 
עיקרי תקנון האגודה

אלו עיקרי תקנון אגודת `אירוס` (אגש"ח):

פרק א` - נתוני יסוד:

 1. שם האגודה: אירוס, אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
 2. מטרות: להחזיק, ליזום, לפתח, לנהל ולהפעיל עסקים שונים מתחומים שונים; לבצע כל פעולה הקשורה במישרין או בעקיפין למטרות אלו או העשויה לסייע בהשגתן; לעסוק בכל פעילות נוספת שיש בה כדי לקדם את ענייניה ואת ענייני חבריה - בהתאם להחלטות האגודה
 3. סמכויות: האגודה מוסמכת לבצע פעולות שונות בארץ ובחו"ל, בכפוף לעקרונות הקואופרציה ובהתאם למטרות האגודה. סמכויות אלו כוללות פעולות כמו ארגון, תכנון ואספקת שירותים; ביצוע פעולות מסחריות, כספיות ארגוניות, משפטיות וכו`; יבוא וייצוא, חכירה והשכרה, קיום בעלות, מסירה, אספקה, הובלה ועוד; העברת כספים, קבלת רווחים, מכירת החזקות, שעבוד נכסים ועוד; התקשרות בחוזים, כשירות לכל זכות וחובה משפטית ועוד.

פרק ב` - חברות באגודה:

 1. מייסדי האגודה: אלו החברים בה מיום היווסדה
 2. הכשירויות הדרושות לחברות באגודה: כל אדם הכשיר לחברות על פי פקודת האגודות השיתופיות ושאושר על ידי ועד הנהלת האגודה
 3. קבלה לחברות באגודה: אך ורק באופן המפורש בתקנון האגודה
 4. תהליך קבלת חברים: אדם המעוניין להצטרף לאגודה יגיש לוועד ההנהלה בקשה מתאימה, שתיבחן תוך 30 יום מיום הגשתה
 5. ערעור על ההחלטה: ניתן לערער על החלטת הוועד בפני האסיפה הכללית תוך 30 יום מיום הסירוב. הדיון בערעור - תוך שלושה חודשים מיום קבלת ההחלטה. קבלת הערעור - ברוב של 75% מחברי האגודה. האגודה רשאית לדחות את הבקשה גם ללא נימוק
 6. פקיעת חברות: במקרה של מוות, חס וחלילה; אם מונה לחבר תאגיד שהוא כונס נכסים או מפרק; אם החבר הוכרז כפוטש רגל; אם לא יהיה כשיר עוד לחברות באגודה; בשל הוצאת החבר מהאגודה בהתאם לתקנות פקיעת החברות
 7. יציאה מהאגודה: יש להודיע על יציאה מהאגודה בכתב. מרגע מסירת ההודעה בכתב, תפקע החברות תוך 90 יום. יציאה מהאגודה תוך פחות מ-90 יום תתאפשר בהסכמת האגודה, בתאריך שהיא תקבע ובכפוף להוראות היציאה מהאגודה
 8. הוצאת חבר מהאגודה: החבר אינו כשיר לחברות באגודה, כפי שנדרש בתקנון האגודה; החבר אינו משלם מיסים או את חלקו באגודה במועד שנקבע לכך; החבר אינו משלם או ממלא את חובותיו לאגודה; החבר אינו נוהג ביושר כלפי האגודה; החבר גורם רעה לאגודה או פוגע בענייניה או בענייני חבריה; החבר פועל בניגוד למטרות האגודה או בניגוד לעקרונות הקואופרציה
 9. פקיעת חברות ברצונה של האגודה: אם קיימת לכך עילה כפי שפורט בסעיף הקודם, ונוסף על כך - אם קוימה אסיפה כללית שדנה בעניין זה והוחלט להוציא את החבר מהאגודה, ואם ניתנה לחבר הזדמנות להשמיע את דבריו (ובתנאי שזומן לעשות זאת לפחות שבעה ימים מראש). ההצבעה על עניין זה תתקיים לאחר שהחבר ישמיע את דבריו. פקיעת החברות לא תמנע מהאגודה לגבות מהחבר כספים וחובות המגיעים לה
 10. האגודה תנהל פנקס אגודה, בו יהיו רשומים כל חברי האגודה
 11. זכות החברות באגודה אינה סחירה. העברת חברות שלא אושרה באסיפה הכללית של האגודה לא תחייב את האגודה.

פרק ג` - רשויות האגודה:

 1. האסיפה הכללית: הרשות העליונה באגודה, שתתכנס אחת לשנה ותבחר בוועד ההנהלה ובשאר הרשויות. בהצבעת האסיפה הכללית לכל חבר אגודה קול אחד
 2. ועד ההנהלה: ייבחר מתוך חברי האגודה ומבין נציגי חברים שהם תאגידים; ימנה חמישה חברים שיכהנו בתפקידם שנתיים ויוכלו להיבחר מחדש; יושב ראש הוועד ייבחר על ידי חברי הוועד; הוועד יפעל לטובת האגודה בהתאם למטרותיה, להוראות תקנון האגודה ולהחלטות האסיפה הכללית
 3. תפקידי ניהול ועובדים: ועד ההנהלה רשאי לבחור מנכ"ל, גזבר או חשב. חבר ועד ההנהלה, בעל זכות חתימה בשם האגודה, חבר ועדת הביקורת או עובד האגודה יהיו כאלו אשר עומדים בתקנות האגודות השיתופיות לחברוּת בוועד ההנהלה של אגודה שיתופית
 4. ועדת ביקורת: תמנה שלושה חברים, שייבחרו בהתאם להחלטת האסיפה הכללית. חברי ועדת הביקורת יכהנו בתפקידם בהתאם לכהונת ועד ההנהלה

פרק ד` - הון האגודה, כספים, חשבונות ושימוש ברווחים:

 1. הון האגודה מורכב מהון מניות שמספרן בלתי מוגבל
 2. חלקו של כל חבר בהון האגודה הוא 10,000 ש"ח
 3. כל החובות והזכויות של חברי האגודה יקבעו לפי שיעור ההחזקה בהון המניות, למעט זכות ההצבעה
 4. האגודה רשאית לייסד ולנהל קרנות. חברי האגודה יוכלו להשתתף בקרנותיה
 5. חשבונות הון האגודה וחשבונות קרנותיה ינוהלו בספרי האגודה
 6. אחריות החברים לחובות האגודה מוגבלת: במקרה של פירוקה, כל חבר יהיה אחראי לחובותיה עד לסכום השקעתו בערך הנומינלי.

פרק ה` - פדיון זכויות, אחריות החברים והודעת המלצה:

 1. פדיון זכויותיו של חבר שחברותו פקעה יהיה הפדיון הסופי והמוחלט של כלל זכויותיו באגודה
 2. חבר אגודה שבחרותו פקעה יזכה לתשלום תמורת חלקו בהון האגודה ובקרנות האגודה, ללא ריבית וללא הצמדה, תוך שנתיים מיום פקיעת החברות
 3. חבר שמעוניין לצאת מהאגודה, יוכל להעביר מכתב המלצה על גורם אחר שיוכל להיכנס כחבר במקומו. ההודעה תימסר להנהלה בכתב ותכלול שם של אדם אחד בלבד
 4. אם החליט ועד ההנהלה לדחות את ההמלצה, יוכל החבר לחזור בו מבקשתו לצאת מהאגודה או להגיש המלצה על אדם אחר
 5. האגודה תנהל את ספרי החשבונות שלה כך שישקפו את מצבה הכלכלי והכספי
 6. המאזן השנתי, חשבון הרווח וההפסד, חשבונות האגודה, תעודותיה, מסמכיה, ספריה ופנקסיה יעברו ביקרות של רואה חשבון
 7. חברי האגודה, עובדיה וחברי ועד ההנהלה יסייעו לרואה החשבון לבצע כהלכה את עבודת הביקורת
 8. האגודה רשאית להחליט על חלוקת רווחים בין חבריה במסגרת החלטות האסיפה הכללית
 9. האגודה תוכל לתת ולקבל הלוואות
 10. זכויות החבר: לכל חבר אגודה זכות לקבל מהאגודה שירותים הניתנים על ידה; לכל חבר הזכות להשתתף באסיפות הכלליות של האגודה; לכל חבר עומדת זכות הייצוג וההצבעה בכל אסיפה כזו
 11. חובות החבר: חבר האגודה יקבל על עצמו התחייבות לעמידה בכל הוראות תקנון האגודה; כל חבר ישתתף בהונה של האגודה וישלם את חובותיו ואת תשלומיו לאגודה; חבר האגודה לא ישתתף ולא יעודד בכל דרך שהיא הקמת גוף שמטרותיו דומות למטרות הנזכרות בתקנון האגודה
 12. מתן שירותים: חברי האגודה רשאים שלא לקבל את שירותי האגודה; האגודה רשאית לספק את שירותיה גם למי שאינו חבר בה.

פרק ו` - שונות:

 1. סכסוך אשר נוגע לחברות באגודה או לאחד מעיסוקיה ייוּשב באמצעות פנייה לרשם האגודות השיתופיות ובקשה למינוי בורר
 2. החלטה על פירוק מרצון תתקבל באסיפה הכללית.

 
 
עמוד הבית אודות בנק חברתי למה להצטרף איך להצטרף חדשות ועדכונים צור קשר חברי הקואופרטיב תנאי שימוש תנאים ותקנות
 
כל הזכויות שמורות 2015© אירוס אגש"ח בע"מ. האתר נבנה ע"י FREEBRUSH.NET   בניית אתרים
 
 
 
כניסה לאזור האישי
עמוד הבית אודות בנק חברתי למה להצטרף איך להצטרף חדשות צור קשר Русский